Algemene Voorwaarden

Laatste update: 29-12-2021

Wij willen je graag een goede dienstverlening bieden en vinden het daarom
belangrijk dat het duidelijk is wat je van ons kunt verwachten. Hieronder tref je
onze algemene voorwaarden die op onze dienstverlening aan jou van toepassing zijn.

Heb je na het lezen van de algemene voorwaarden vragen? Neem dan gerust
contact met ons op via het e-mailadres info@laadstationflevoland.nl

Definities

1. Laadstation Installeren (KVK 84711132): de vennootschap onder firma met beperkte
aansprakelijkheid Laadstationinstalleren V.O.F.
2. Partner(s): dienstverleners – rechtspersonen en natuurlijke personen – die met
Laadstation Installeren een overeenkomst sluiten met als doel om een offerte van een laadstation en installatie te ontvangen.
3. U: de aanvrager – rechtspersoon of natuurlijke persoon – die een
offerteaanvraag invult via de Website van Laadstation Installeren
4. Offerteaanvraag: een door een bezoeker van de Website ingezonden verzoek
om via laadstation Installeren.nl in contact te komen met partners.
5. Website: alle websites die laadstation Installeren exploiteert voor haar dienstverlening.

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de offerteaanvraag die
Laadstationinstalleren.nl je via de Website biedt. Als je een offerteaanvraag
plaatst, dan gelden deze algemene voorwaarden tussen laadstationinstalleren.nl en jou.
2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken, als je dit
voorafgaand aan je laadstationinstalleren.nl uitdrukkelijk schriftelijk met
laadstationinstalleren.nl bent overeengekomen.
3. Laadstationinstalleren.nl heeft het recht deze algemene voorwaarden te
wijzigingen. Jij stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene
voorwaarden gelden tussen laadstationinstalleren.nl en jou. De laatste versie
van deze algemene voorwaarden kun je vinden op: laadstationinstalleren.nl

Dienstverlening van laadstationinstalleren.nl

1. Via de Website van laadstation Installeren kun je gratis een offerteaanvraag
doen voor een laadstation.
2. Laadstation Installeren stuurt je offerteaanvraag aan maximaal drie relevante
Partners die de door jou gezochte dienst aanbieden.
3. Laadstationinstalleren.nl brengt met haar dienstverlening vraag en aanbod bij
elkaar. Laadstationinstalleren.nl is geen partij bij de eventuele overeenkomst die jij en een
Partner met elkaar sluiten.

Offerteaanvraag

1. Als laadstation Installeren je offerteaanvraag ontvangt, beoordeelt zij deze
aanvraag. Als de aanvraag compleet is, stuurt zij deze door aan de Partners
die Laadstation Installeren op basis van de gegevens uit jouw
offerteaanvraag voor je heeft geselecteerd.
2. Laadstation Installeren garandeert niet dat de Partners met je contact opnemen.

Jouw gegevens

Laadstation Installeren beschermt jouw persoonsgegevens in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie
hierover verwijst Laadstation Installeren naar haar Privacy verklaring.

Klachten

1. Laadstation Installeren wil graag dat haar dienstverlening aansluit bij je
verwachtingen. Als je een klacht hebt over de dienstverlening van Laadstation Installeren,
verzoekt Laadstationinstalleren.nl dit te melden via het e-mailadres
info@laadstationflevoland.nl.
2. Klachten worden in behandeling genomen als zij schriftelijk worden ingediend
via het voormelde e-mailadres. De klacht dient een beschrijving van de situatie
en eventuele bewijsstukken te bevatten.
3. Laadstation Installeren streeft er naar binnen vijf werkdagen de klacht van
reactie te voorzien.

Aansprakelijkheid

1. Laadstation Installeren is alleen aansprakelijk voor directe schade van jou,
die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van
Laadstation Installeren.
2. Laadstation Installeren is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan
doordat zij is uitgegaan van door de jou verstrekte onjuiste of onvolledige
gegevens.
3. Laadstation Installeren is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door
handelen en/of nalaten van een Partner.
4. De aansprakelijkheid van Laadstation Installeren is in ieder geval beperkt tot
het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet
als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Laadstation Installeren.

Nietigheid

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets
aan de geldigheid van de rest van de overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel
wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige
bepaling volgt.

Toepasselijk recht

Op overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen is
Nederlands recht van toepassing.